Микропроцессоры и микроконтроллеры

 
 
 
«Не волнуйтесь, если что-то не работает. Если бы всё работало, вас бы уволили.»
Mosher’s Law of Software Engineering
Русский | Українська


Микропроцессоры и микроконтроллеры :: Тригери

Тригери


1. Загальна інформація

Під час обробки цифрової інформації виникає необхідність у записі двійкових слів і їх тимчасовому зберіганні.

Оскільки двійкове слово - це набір нулів і одиниць, то для зберігання одного розряду цього слова потрібно елемент, який може знаходитися в двох чітко помітних станах, одне з яких трактують як нульове, а другий як одиничне.


2. Алгоритм функціонування і синтез найпростішого rs-тригера

RS -тригер - це пристрій, що має 2 входи ( S , R ) і 1 або 2 виходи ( Q , Q ). Умовне позначення RS -тригера наведено на малюнку


3. епюр функціонування тригера

Отже, ми розглянули всі комбінації можливих сигналів R і S , крім однієї - R = S = 1. Ця комбінація для найпростішого тригера недопустима (заборонена), хоча в деяких більше складних пристроях, виконаних на основі найпростіших RS -тригерів, ця комбінація може зустрічатися, і свого часу особливості цього режиму будуть розглянуті, на даному етапі розгляду будемо вважати, що комбінація - R = S = 1 не має місця.


4. Таблиця функціонування RS-тригера

Як уже зазначалося, для синтезу будь-якого цифрового пристрою необхідно від описового алгоритму перейти до деякого формального, що дозволяє записати аналітичні вирази, що описують проектована пристрій.


5. Алгоритм функціонування RS-тригера

Як відомо, будь-який цифровий пристрій можна побудувати на різних функціонально повних схемах елементів.

Найбільшого поширення набули тригери, виконані на елементах АБО-НЕ і на елементах АБО-НЕ.


6. Синтез RS-тригера

Отримане вираз перетворимо до вигляду, реалізується на елементах АБО-НЕ Схема RS -тригера, побудована у відповідності з отриманим рівнянням наведено на рис.3.


7. Епрюри функціонування RS-тригера

Аналізуючи схему, не важко помітити, що в цьому випадку, можливо, будь-яке з двох станів: стан нуля Q = 0, Q = 1, або стан одиниці Q = 1, Q = 0. можна звичайно, припустити ще два уявних станів ...


8. Епрюри функціонування RS-тригера (частина 2)

Звідси видно, що для надійного перекладу тригера з одиничного стану в нульове тривалість імпульсу , що подається на вхід R ( t R ), повинна бути обрана з умови :


9. Синтез RS-тригера виконаного на елементах І-НЕ

Розглянемо тепер синтез RS -тригера, виконаного на елементах І-НІ, для чого представимо функцію Q n 1 в карті Карно і знайдемо мінімальну ДНФ цієї функції ...


10. Алгоритм функціонування RS-тригера виконаного на елементах І-НЕ

Умовне позначення цього тригера на схемі (рис.7). Алгоритм функціонування ...


11. Таблиці функціонування RS-тригерів

При проектування цифрових пристроїв, що містять RS & mdash ; тригера часто доводиться користуватися таблицею функціонування його, представленої таким чином, що зліва задані всілякі його переходи, а праворуч - значення сигналів на входах R і S , за яких ці переходи можуть мати місце. Іноді ці таблиці називаються зворотними ...


12. Методика синтезу тригерів з будь-яким заданим алгоритмом управління

На вхід схеми управління надходить n -розрядне двійкове слово A = a n a n -1 ... ... a 1 , значення якого визначає режим проектованого тригера (зберігання, запис нуля, запис одиниці ).


13. Таблиця функції збудження

Як приклад, що ілюструє запропоновану методику синтезу, розглянемо синтез тригера, що має 4 входи: a 1, a 2 , a 3 , a 4 , при цьому, якщо a 1 = a 2 = a 3 = a 4 = 0, тригер знаходиться в режимі зберігання інформації; якщо на парне число входів подана одиниця, тригер переходить в нульове стан; якщо на непарне число входів подана одиниця, тригер переходить в одиничний стан. Складемо таблицю функціонування проектованого тригера (в літературі-таблиця переходів), а на її підставі складемо таблицю значень R , S , що забезпечують задані переходи (ця таблиця має назву таблиця функції збудження )...


14. Схеми тригерів з різним числом входів

Аналізуючи представлені функції в картах Карно , не важко помітити, що найбільш оптимальним буде запис у вигляді ...


15. Синтез тригера з додатковим входом

Синтез цього тригера проведемо відповідно до запропонованої вище, тобто представимо проектований тригер, що складається з двох частин: RS -тригера і схеми управління ...


16. Схеми тригерів з прямим і інверсними входами

Якщо в якості RS -тригера взяти тригер з інверсний управлінням ( S , R ), то схема проектованого тригера буде мати вигляд ...


17. Прозрачный d-триггер

Этот тип триггера исключительно широко используется в цифровых устройствах для записи и хранения одного бита двоичного слова (одного разряда). Триггер имеет один информационный вход (D), и один управляющий вход(L ).Условное обозначение D—триггера представлено на...


18. Синтез прозрачного триггера

Синтез этого триггера также проведем в соответствии с предложенной методикой, представив проектируемый триггер в виде двух частей...


19. Синтез прозрачного триггера с инверсным управлением

Из написанного выше следует, что R можно представить...


20. Порядок синтеза

1. представляем схему в виде...


21. Порядок синтеза (часть 2)

1. представляем проектируемый триггер в виде двух частей. 2. Таблица функционирования и таблиц значений R и S...


22. D-триггер с независимой установкой в нулевое и единичное состояния

Алгоритм функционирования...


23. Таблица функционирования и таблицы значений R и S прозрачного d-триггера

Таблица функционирования и таблицы значений R и S прозрачного d-триггера представлены на следующих рисунках...